Toefl өгөхөд хамгийн их хэрэглэгддэг үгс

2016 оны 3 сарын 31

TOEFL өгөх гэж байгаа хүмүүсд зориулж хамгийн их хэрэглэгдэх 394 үгийг та бүхэндээ хүргэж байна.

1. Abandon - хаялах, хаях, орхих, татгалзах, нүүрэмгий зан, чөлөөтэй байдал,хаях орхих
2. Abduction - хүний хулгай, хүн хулгайлах
3. Abstract - хийсвэр, реферат, хийсвэрлэл, хийсвэр ойлголт, товч агуулга
4. Accumulate - хуримтлах, цуглуулах, цугларах, хуримтлуулах, хураах, нэмэгдүүлэх, бөөгнөрөх цуглах, цэнэглэх
5. Accuracy - нарийн нягт, нямбай, нягт нямбай байдал, цаг нарийн барихуй, нямбай чамбай, нарийн, яг,нягт нямбай(э.з),хөдлөшгүй үнэн(э.з),яв цав(э.з)
6. Accuse - зэмлэх, буруушаах, яллах, илчлэх
7. Acquire - олж авах, тай болох, эзэмших, итгэл олох, дадал дүй эзэмших
8. Acquisition - худалдан авах, хуримтлал, нөөц, олж эзэмшихүй
9. Adapt - тохируулах, тааруулах, хялбар болгон засах, хялбаржуулах ээнэгшүүлэх
10. Addictive - causing addiction, habit-forming
11. Adjacent - инээдэмтэй, хөрш зэргэлдээ, хажуугийн, ойрхон,залгаа
12. Adjust - тохируулах, тааруулах, эмхлэх цэгцлэх, шийдвэрлэх, эвлүүлэх, нийлүүлэх
13. Adolescent - идэрчүүдийн, өсвөр залуу, хөвгүүн, бүсгүй
14. Advent - ирэх, бий болох
15. Adversely - unfavorably, antagonistically, for the worse; in a manner that works against
16. Advocate - хамгаалах, тал баригч, хамгаалагч, өмгөөлөгч, хамсаатан, өмгөөлөх
17. Affection - дасал болох, дотно байх, бааш, хуурамч зан, маяг, дур хүсэл, хайр, өвчин, сэтгэлийн хөдөлгөөн
18. Affluence - элбэг дэлбэг байдал, эд баялаг
19. Aggravate - нэрмэх, дарамтлах, уурлуулах, хүндрүүлэх, даамжруулах, дордуулах, цухалдуулах, хилэгнүүлэх
20. Aggregate - агрегат, цогцолбор, мэдээллийн цогцолбор, бүгд, нийт, цогц, төхөөрөмж, нэгтгэх, цуглуулах,төхөөрөмж нэгтгэх
21. Agnostic - one who is unsure whether or not God exists; person who refuses to declare belief in the existence or nonexistence of God; skeptic, person who is doubting or suspicious about something
22. Allegedly - apparently, seemingly
23. Allegiance - үнэнч, шударга
24. Allocate - байрлуулах, гаргаж өгөх, хуваарилах, байрлалыг хязгаарлах, байршлыг тогтоох amateurish - сонирхогч, мэргэжлийн бус
25. Ambiguous - хоёр утгатай, хоёрдмол утгатай, тодорхойгүй утгатай, эргэлзээтэй
26. amend - засах, засварлах, засвар оруулах
27. analyze - анализ хийх
28. ancestral - удамшлын, удмын
29. anesthesia - (Pathology) lack of feeling, loss of sensation (caused by disease); (Medicine) localized or general reduction of sensitivity to pain (through drugs)
30. animism - belief that everything in nature has a soul (i.e. trees, rocks, etc.)
31. annex - нийлүүлэх, хавсаргах, хавсралт
32. anomaly - гажиг, согог, хэвийн бус байдал
33. anticipate - урьдчилан харах, сануулах, зөгнөх, совин татах, ёрлох, угтан баярлах, урьдаас мэдрэх, горьдох, сэрэмжлэх
34. antipathy - дургүйцэх, нүдэнд хүйтэн, дур гутах, нэн их жигшил, нүдэнд хүйтэн зүйл, жигшил, зэвүүцэл
35. apex - орой, шовх үзүүр,орой шовх үзүүр
36. apprehend - барих, ойлгох, мэдрэх, саатуулах, баривчлах, ёрлох, урьдаас мэдрэх, эмээх
37. arbitrary - дурын, дураараа, зоргоороо, тохиолдлын, эрх зоргоороо ааштай, дарангуй, эзэрхэг, захирангуй,дарангуй эзэрхэг,тохиолдлын(э.з),тохиолдлоор сонгож авсан(э.з)
38. arrogantly - in a conceited manner, haughtily
39. artillery - их буу
40. ascertain - магдлах, тогтоох, тодруулах, магадлах
41. assail - довтлох, шалах, дайрах, байцаах
42. assess - оногдуулах, татвар авах/оногдуулах
43. asset - something of value (property, goods, etc.); desirable item or quality, something beneficial
44. assimilate - ижилсэх, хайлах, адилсах, шингээх, адил болгох, харьцуулах, эзэмших, өөрийн болгох, уусах
45. associate - нэгдэх, хамтран зүтгэгч, нөхөр, түнш, холбоотон, сурвалжлагч гишүүн, нэгдсэн, зузаан холбоотой,холбогдох,явалцах нөхөр,холбоотон сурвалжлагч,гишүүн нэгдсэн,түнш холбоотон
46. astrological - of astrology, pertaining to the prediction of the future according to the state of the stars
47. atheist - шашингүй хүн, шүтлэггүй хүн
48. augment - increase, enlarge, enhance; multiply
49. authority - эзэмших, захирах, нэр хүнд, эрх мэдэл, бүрэн эрх, нэртэй мэргэжилтэн, үндэслэл, баталгаа, нотолгоо,нэр хүнд эрх мэдэл,бүрэн эрх(э.з)
50. battle - тулалдаан, дайн тулалдаан, байлдаан, тэмцэл, тэмцэх, байлдах, тулалдах,байлдаан тэмцэл
51. be inclined to think - tended to think, was of the opinion, understood berate
52. biased - атгаг санаатай
53. bitterly - acrimoniously, wryly
54. bond - холбоо барилдлага, гинж, облигаци, холбоо, хэлхээ, баталгаа, облигац, үнэт цаас,облигаци холбоо,өрийн бичиг(э.з)
55. bribery - хахууль өгөх/авах
56. bulk - масс, эзлэхүүн, багтаамж, хэмжээ, овор, овоолох
57. bureaucratic - дарамт, дарлал, үүрэг, ачаа тээш, дараа, төвөг, дараа болох, дахилт, ачаалах, төвөг удах, гол санаа, утга учир,төвөг болох
58. candidate - орлогч, нэр дэвшигч
59. capricious - маягтай, бааштай,маягтай бааштай
60. cartel - syndication, association of businesses, economic monopoly
61. cast - хаях, шидэх, цутгах, шидэлт, хэв шинж, жүжигчдийн бүрэлдэхүүн, царайны өнгө байдал, өнгө аяс, үлгэр загвар,өнгө хэв шинж
62. catastrophic - аюултай, осолтой,аюултай осолтой
63. cause - учир, шалтгаан, ажил хэрэг, , учир шалтгаан, шалтаг, далим, учруулах, үйл хэрэг, шүүх ажиллагаа, шалтгаалах, нөлөөлөх,шүүх ажиллагаа ажил хэрэг,,,,,,,,
64. cease - зогсоох, болиулах
65. certifiably - in a manner which may be authorized, in a manner which may be confirmed
66. charismatic - having a magnetic personality, having leadership ability
67. chronologically - according to chronology; in chronological order
68. circulate - эргэх, тойрох, эргэлтэнд оруулах, гүйх, эргэлтэнд орох /мөнгө/, дамжих, шилжих, давтагдах, эргэлтэнд орох (мөнгө)
69. civil - иргэний, энгийн, эелдэг, цэргийн бус
70. clique – бүлэг
71. coalition – эвсэл
72. coerce - албадах, шахах
73. cohesion - cohering, sticking together, act of uniting; union
74. coincide - тохиолдох, тааралдах, давхцах, нийцэх, дүйцэх,тохирох(э.з),таарах(э.з),нийцэх(э.з)
75. collapse - нурах, , сүйрэл, мөхөл, унах, сүйрэх, сэтгэлээр унах, доройтох, хүч барагдах,,,,,,,,
76. collide - мөргөлдөх, харшилдах
77. combustion - шатах, шаталт, ноцох, асах
78. commodity - бараа товар, бараа таваар, өргөн хэрэглээний зүйл,бараа(э.з)
79. compensate - нөхөн олгох, шагнах, нөхөн төлөх, хохиролгүй болгох, төлөх, тэнцэтгэх, тэгшитгэх complex - нийлмэл, цогцолбор, нэгдсэн, хэцүү, ярвигтай,хэцүү ярвигтай
80. complication - төвөг, будлиан, хүндрэл, ярвиг
81. component - найрлага, бүрэлдэхүүн хэсэг,бүрэлдхүүн хэсэг
82. compress - бигнүүр, жин, шахах, дарах
83. concentrated - gathered together into one place; strengthened, intensified
84. condemn - шийтгэх, буруушаах, ял тулгах
85. confide - итгэх найдах, шууд хэлэх, итгэх, найдах, даатгах, даалгавар өгөх, үүрэг өгөх, нууцаа итгэж хэлэх
86. conflict - зөрөлдөөн, мөргөлдөөн, харшилдаан, зөрчил, тэмцэл, зөрчилдөх, харшилдах, тэмцэлдэх,зөрчих,сөргөх
87. connotation - inferred meaning
88. conquest - байлдан дагуулагч, ялалт, булаан эзлэх, эзлэгдсэн нутаг дэвсгэр
89. consciously - knowingly, with awareness
90. consequence – уршиг, шалтгаан, учир, утга, үр дагавар, үр дүн,үр дагавар дүгнэлт(э.з)
91. constraint - албадал, шахалт, шаардлага, биеэ барих
92. contamination - бохирдол, халдвар, муудах, ялзрах, бээх
93. contemplate - бясалгах, төсөөлөх, багцаалах, бодох
94. contemptuous - жигшсэн, жигшүүртэй, тоомсоргүй
95. contest - тэмцээн, маргаан, уралдаан, маргах, уралдах, тэмцээнд оролцох, үнэний төлөө зогсох
96. context - тухайн уул үг, урьдахь хойтохь үгс, хам сэдэв,тухайн үг
97. contrary - эсрэг талын, эсрэг, тэсрэг, урвуу
98. convey - зөөх, тээвэрлэх, дамжуулах, нэвтрүүлэх, хэлэх, мэдээлэх, илэрхийлэх, гаргах
99. convict - буруугаа хүлээх, ялтан, хэрэгтэн, ял тулгах, яллах
100. core - гол, цөм, зүрхэвч, тольт,голцөм
101. corrode - зэврэх, зэв идэх,зэврэх зэв идэх
102. counter - лангуу, гутлын зуузай, эсрэг
103. cremation - хүүр шатаах
104. cultivation - газар боловсруулалт
105. cumbersome - хүнд, төвөгтэй, нүсэр том, ярвигтай
106. cure - эм, эмчилгээ, эмчлэх, эдгээх, эм тан, цуврал эмчилгээ, анагаах, домнох
107. curriculum - сургалтын төлөвлөгөө/хөтөлбөр,сургалтын хөтөлбөр
108. cynically - sarcastically, pessimistically, scornfully, suspiciously
109. de facto - in reality, in fact, actually existing
110. decipher - тайлах, тайлбарлах, тайлал, нууц тайлах, тайлал хийх, учры нь олох
111. decline - бууралт, буурах, буурал, уналт, доройтол, үнийн буурал, татгалзах, үл зөвшөөрөх decrepit - хуучин муу, навсгар, дорой, өтөл
112. degrade - доройтуулах, муудах, доройтох, бууруулах, нурах, эвдрэх
113. deify - тахих, шүтэх, бурхан шиг үзэх
114. delinquency - алдаа, дутагдал, гэм, зөрчил, гэмт хэрэг
115. denominator - танигч, хуваарь,хуваагч(э.з)
116. denote - тэмдэглэх, төлөөлөх, утгатай байх, заах, илэрхийлэх
117. deny - эсэргүүцэх, татгалзах, буцах, үгүйсгэх, мэлзэх
118. depict - дүрслэх, зурах
119. deplete - дуусах, шавхах, барах, туулгах,дуусгах шавхах барах
120. derive - үүсэх, гарах, авах, үүсэл гарлыг тогтоох, гаргах, дууриах, удам дагах, удамших
121. descendant - ач үр, үр удам, хойч үе
122. despise - муу үзэх, доромжлох, үзэн ядах, гадуурхах
123. despondent - гутарсан, гуньсан
124. detain - уях, саатуулах, хүлээлгэх, барих, хорих, саад болох, суутгах, хөдөлгөөн боох,уях саатуулах
125. detection - ололт, илрүүлэлт, шулуутгал,ололт илрүүлэлт
126. deviant - someone or something that deviates from the norm
127. devise - бодож гаргах, аргалах, бодох, зохиох, зориулах, гэрээслэн үлдээх
128. devotion - хайр халамж, зүтгэл, үнэнч байх, дотно байх, хайртай байх, сүсэг бишрэлтэй байх
129. dilemma - хоёрын нэгийг сонгох, яах ч аргагүй байдал
130. dimension - хэмжээ, хэмжил, хэмжилт, хэмжигдэхүүн, хэмжээ тавих
131. diminish - бага болгох, багасгах, багасах, хасах
132. discretely - separately, discontinuously, distinctly
133. discriminate - ялгах, ялгаварлах, арьс өнгөөр ялган үзэх, алаг үзэх
134. disease - өвчин, гэм, эмгэг, хууч
135. dispose of - салах, зайлуулах, үгүй хийх, гомдол маргааныг шийдвэрлэх
136. distill – нэрэх
137. distinctly - тов тодорхой, тод, илэрхий, тодорхой
138. distort - гажуудуулах, гуйвуулах, мушгих
139. diverse - яг ондоо, өөр, ангид, янз янзын, төрөл бүрийн, олон талын
140. divination - мэргэ төлөг
141. domesticate - тэжээх, номхотгох, сургах, номхруулах, нутагшуулах, гэрийн ажилд сургах
142. dynamic - динамик, хөдлөлтэй, идэвхтэй, эрч хүчтэй, давшингуй
143. ecclesiastical – шашны
144. election - сонголт, сонгууль
145. elementally - simply, in an elemental manner
146. elite - сор, өнгө, шилдэг хэсэг
147. emission - дулаан ялгаруулалт, туяарал, цацрал, үнэт цаас, мөнгө гаргах
148. engender - үүсгэх, төрүүлэх
149. enterprising - санаачлагатай, овсгоотой, самбаатай
150. entrepreneurial - of or pertaining to an entrepreneur; characterized by initiative and risk
151. equity - шударга явдал,шудрага явдал,капитал(э.з)
152. erode - элэгдэх, идэгдэх, нурах
153. erudite - эрдэмтэй, өргөн мэдлэгтэй,эрдэмтэй өргөн мэдлэгтэй
154. eruption - тэсрэл, бэржгэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт, шүд цухуйх, тууралт
155. esthetically - with regard to aesthetics, with regard to the perception and appreciation of beauty; with a refined sense of taste (also aesthetically)
156. evade - зайлах, бултах, булзаарлах
157. evidence - баримт гэрч, баталгаа, нотолгоо, үндэслэл, нотлох, гэрчийн мэдүүлэг, нотлох баримт, батлах
158. evolve - хөгжих, дэлгэрэх, өрнүүлэх, хувьсах, гаргах, ялгаруулах
159. exalt - өргөх, магтах, өргөмжлөх
160. exclusive - шилж сохгодог, онц, оруулахгүй, гойд, онцгой, тусгай, шилж сонгодог, ойртох аргагүй, халдашгүй
161. exotic - харийн, сонин
162. expeditiously - swiftly, efficiently
163. exploit - боловсруулах, ашиглах, мөлжих, гавъяа, гавьяа, тулалдаан, байлдаан
164. exponentially - in an exponential manner (Algebra)
165. extinction - сөнөл, мөхөл, унтрах, өр төлж дуусгах
166. extract - татаж авах, татаж гаргах, сугалах, ханд, ханд бэлдэх, шүд авах, язгуур гаргах, авах, гаргах, иш татах
167. famine - өлсгөлөн, зуд турх, тарчиг байдал
168. fatally - in a disastrous manner, destructively, in a deadly manner; lethally, mortally, critically; in a predetermined manner, according to fate
169. feasibly - . in an achievable manner, in a feasible manner
170. feature - зүс царай, онцгой газар, гол чухал, өвөрмөц онцлог, сонин сэтгүүлийн өгүүлэл, бүрэн хэмжээний кино, зурах, дүрслэх,онцлог(э.з),шинж тэмдэг(э.з),шинж чанар(э.з)
171. fertilize - өтгөжүүлэх, бордох, үр нийлүүлэх, үр тогтоох, хээлтүүлэх
172. flood - үер, үерлэх, овоолох, их ус, усанд автагдах, асгах, цутгах
173. fluctuate - хэлбэлзэх, найгах, ганхах, тогтворгүй байх, өөрчлөгдөх, солигдох
174. folklore - ардын аман зохиол
175. forensics - place where items connected to a crime are scientifically tested; scientific study of items connected to a crime; art of debate, study of argumentation
176. fortify - бататгах, бэхлэх, бэхлэлт босгох
177. fossilize - change into a fossil, petrify; be petrified, become a fossil; make outmoded; become old-fashioned or outmoded, become unchanging (also fossilise)
178. fringe - зах, хөвөө, цацаг, санжлага, эмжээрлэх, эмжээр, хөвөөлөх, цацаг хадах, захлах,нэмэлт хөнгөлөлт(э.з)
179. gala - баярын найрын, баяр ёслол
180. gap - зай завсар, нүх, цоорхой, зөрөлдөөн, уулын ам, ангал, хавцал
181. generation - үе, үүсэл, удам, угсаа,удам угсаа
182. grotesque - элэглэл, учир утгагүй, элэглэсэн, шоглон үзүүлсэн,шал дэмий
183. guilty - гэмтэй, ялтай, буруутай
184. gut - гэдэс дотрыг гаргах, идэх, өлөн/нарийн гэдэс, гэдэс дотор, гэдэс дотор арилгах
185. haggle - булаалцах, үнэ булаалцах, үнэ тохиролцох
186. haunt - олон дахин эргэх, ад болох, их хөлийн газар, үүр, орогнох газар
187. hazardous - аюултай, түгшүүртэй, аз мэдсэн
188. hedonistic - pleasure seeking, characterized by love of or devotion to pleasure
189. hierarchy - шатлан захирах ёс
190. hilarious - хөгжөөнтэй, инээдтэй, хөгжилтэй, дуу хөөртөй
191. horror - айдас, эгдүүцэл
192. humiliation - ичгүүр, доромжлол, басамжлал
193. hypocritically - insincerely, in a duplicitous manner, falsely
194. hypothesize - create a theory, form a hypothesis (also hypothesise)
195. illiterate - бичиг үсэг мэдэхгүй, бичиг үсэггүй хүн, боловсролгүй хүн, хүдлэг хүн, боловсролгүй, бичиг үсэг мэддэггүй
196. impact - мөргөлдөөн, цохилт, нөлөө, хүч, үйлчлэл, чанга хавчих, чангалах,нөлөөлөхүй(э.з)
197. impair - сулруулах, муудуулах
198. implant - firmly establish, embed, plant; graft, insert (Medicine)
199. implement - инструмент, багаж, хөдөлмөрийн зэвсэг, хийх, гүйцэтгэх, багаж хэрэгслээр хангах,багаж хэрэгсэл,явуулах
200. implicate - орооцолдуулах, ээдрээтүүлэх, татах, татан оруулах, далд утга илэрхийлэх
201. implicitly - in an implied manner; unconditionally, absolutely
202. impoverish - ядууруулах, бууруулах, барах, үгүйрэх, сүйрүүлэх, барагдуулах, сонирхолгүй болгох
203. improvisation- авд зохиол, цээжээр зохиосон зохиол
204. in common - ерөнхий, нийтийн, нийгмийн, жирийн, хамтын юм, нийтийн юм, бүдүүлэг, соёлгүй, ердийн, энгийн
205. in trench - settle firmly, strongly establish; establish a strong defensive position; dig foxholes or trenches for defense; intrude, encroach (also entrench)
206. inaugurate - тушаал авуулах, баяр ёслолтой нээх, эхлэх, албан тушаалд нь оруулах
207. incentive - түлхэх хүч, шалтаг, шалтгаан, өдөөсөн, хатгасан
208. incompetent - чадваргүй, чадахгүй, мэдэцгүй, мэдэлгүй, эрхгүй
209. indisputable - маргаангүй, маргашгүй
210. industrious - ажилсаг, хөдөлмөрч, хичээнгүй, шургуу
211. inference - дүгнэлт, гаргалгаа
212. infinitesimal – хязгааргүй бага хэмжээ, хязгааргүй бага
213. inflation - үлээх, дүүргэх, мөнгөний ханш буурах
214. ingenious - мэргэн аргатай, мэргэн, цэцэн, уран дүйтэй, чадамгай
215. inherent - төрөлх, авч төрсөн, угийн, угийн байдаг, өнөөх, салшгүй
216. inheritance - өмч, өв, өв залгамжлал, удамшил
217. inhibit - барих, тэвчих, тэсэх, зогсоох, түр саатуулах
218. inject - хатгах, оруулах, тариа шахах, тарих
219. innovative - new, inventive, pertaining to innovation
220. inquiry - асуулт, лавлагаа, байцаалт, судалгаа, эрэлт хэрэгцээ
221. inscription - бичиг, бичээс, зориулалтын зурвас
222. installation - угсрах, суурилуулах
223. integrally - in an integral manner; completely, entirely; as an integral whole
224. integrity - шударга үнэнч, бүхэл бүтэн байдал, шудрага шулуун байдал, цэвэр байдал
225. intensify - хүчтэй болгох, чангаруулах, эрчимжүүлэх, нэмэгдүүлэх
226. intentionally - deliberately, premeditatedly, calculatedly
227. interdict - хориг, хориглох, ашиглах эрхийг хасах
228. intermediary - зуучлагч, зуучлалын, завсрын
229. intervene - хооронд орох, хөндлөнгөөс таслах, хөндлөнгөөс оролцох, өмөөрөх, байрлах, байх, болох
230. intrepid - айхгүй зүрхтэй баатар, аймшиггүй, чин зоригтой, сөс ихтэй
231. intrinsic - inherent, innate, essential, fundamental, natural
232. intrusively - in an intrusive manner, invasively, in an interfering manner
233. intuitively - in intuitive way; instinctively
234. invasive - дайрсан, довтолсон, халдсан, өнгөлзсөн
235. invoke - уриалах, дуулах, гуйх, залбирах, дуудах, хүсэх, мөргөж сүнс дуудах
236. irrigation - услаг, газар услах, усжуулалт, угаах, цэвэрлэгээ
237. jointly - хамтаар, хамт
238. juxtapose - зэрэгцүүлэх, зэрэгцүүлж тавих, харьцуулах
239. kin - хамаатан садан, хамаатан, садан төрөл, ойрын хамаатан, ижил, адил, , хамаатай,,,,,,,,,,,,
240. lease - түрээс, түрээслэх, түрээсийн төлбөр, түрээсээр авах,түрээслэх түрээсээр авах,түрээс(э.з)
241. legitimate - хууль ёсны, зүйтэй, хууль ёсны болгох, үрчлэн авах
242. liability - үүрэг, хариуцлага, өр, өр шир, дур сонирхол, саад бартаа
243. longitude – уртраг
244. loyal - үнэнч шударга, үнэнч, шударга, зүйг баримталсан, төвийг сахисан
245. luxury - элбэг гоёмсог байдал, хээнцэр/тансаг байдал, баян тансаг амьдрал, зугаа, цэнгэл
246. maintenance - дэмжлэг, ашиглалт, техникийн үйлчилгээ, туслалцаа, амь зуулга, баталгаа, нотолгоо, үйлчилгээ, засвар,сахилт,идэш сууц,тех/үйлч.,дэмжилт үйлчилгээ(э.з),засварын зардал(э.з)
247. manipulation - нарийн төвөгтэй арга, оролдлого, булхай, арга заль, ов мэх,найрийн төвөгтэй арга
248. marginal – захын
249. maximize - increase to the greatest amount or degree, magnify as much as possible; make the most of; make best use of something; (Computers) enlarge a window to the maximum size in a graphical user interface (also maximise)
250. meditate - бодох, бясалгах, тунгаан бодох, эргэцүүлэх, санах, төлөвлөх, бодологошрох,бодлогошрох
251. medium - дунд, дунд зэрэг, арга, дамжуулга, арга хэрэгсэл, орчин, нөхцөл байдал, будаг шингэлэгч, зуучлагч, дунд зэргийн, төлөөлөгч
252. merchant - худалдаачин, наймаач, наймаачин, худалдааны, наймааны
253. merit - гавьяа зүтгэл, үнэ тус, ач гавьяа, зүтгэл, сайн чанар, давуу тал, хүртэх, олох
254. migration - нүүх явдал, нүүдэл, шилжин суух
255. milieu - environment, surroundings, social setting; medium; background
256. minimum - хамгийн бага, хамгийн бага хэмжээ
257. misconception - эндүүрэл, ташаарал, буруу төсөөлөл
258. mobilize - дайчлах, элсүүлэх, мөнгө гүйлгээнд оруулах
259. modify - өөрчлөх, тодорхойлох, хувиргах, сайжруулах
260. net - цэвэр, цэвэр олз, тор, занга тавих, цэвэр ашиг, цэвэр орлого, тороор бүтээх, торонд орох, тор сүлжих,торлох
261. nobility - угсаатан, язгууртан, уужим сэтгэл
262. notion - ойлгомж, бодол, ойлголт, төсөөлөл, үзэл, бодол санаа, зорилго
263. nucleus - цөм, гол, үүр, нүх, төв
264. obese - тарган, өөхтэй, бүдүүн
265. objectively - in an unbiased manner, neutrally, impartially
266. obnoxious - эгдүү хүрмээр, эгдүүтэй, зэвүүн
267. obtain - олох, авах, олж авах, хүрэх
268. offense - гэмт хэрэг, гомдол, довтлого,довтлогоo
269. oppress - дарлах, шахах, хавчих, дарамт үзүүлэх, зовоох, үйлий нь үзэх
270. Orwellian - pertaining to George Orwell; in the style of Orwell (especially mimicking the totalitarian rule in Orwell's novel "1984")
271. Overlap - нэг юмны зах нь нөгөөгийн захад дарагдах, зах нь дарагдах, зарим хэсгээрээ дарагдах
272. Paradigm - жишээ, загвар
273. Parallel - паралель, зэрэгцээ, жишилт, адил, төсөө, тохироо, зэрэгцээ шугамууд, зэрэгцсэн, харьцуулах, зэрэгцүүлэх
274. Parochial - явцуу, орон нутгийн, хязгаарлагдмал
275. Passion - цогтой дурлал, тачаал, уур хилэн, хайр дурлал, шохоорхол, хуял тачаал, сонирхол
276. Paternal - эцгийн талын, эцгийн, эцэг ёсны
277. Peer - адил тэнцүү хүн, язгууртан, тэгш, жигд, тэнцүү, лорд, пэр, шагайх, ажиглах, цухуйх, зэрэгцэх, пэр болох
278. per capita - хүн бүрийн/бүрд
279. permeate - тарах, нэвтрэх, цөмрөх, тараах, тархах
280. persevere - шургах, зориглох, зорьсондоо хүрэх, санаагаа биелүүлэх, цөхрөлтгүй оролдох, шургуу зан гаргах
281. persist - шургуу шаардах, шургуу зүтгэх, хэвээрээ үлдэх, янзаараа байх
282. perspective - алсын төлөв, хэт, ирээдүй, хэтийн/алсын төлөв, хаяа, хаяалбар, хэтийн, ирээдүйн
283. phantom - хий үзэгдэл, чөтгөр, хуурмаг, сүг, сүнс, хуурмаг үзэгдэл, хоосон юм
284. phonetic - авианы, авиа зүйн
285. photosynthesis - (Biology) process of using sunlight to produce carbohydrates (esp. in plants)
286. physical - физикийн, бодис зүйн, бие махбодын, бодит
287. pious - сүсэгтэй, шүтлэгтэй
288. piracy - далайн дээрэм, бусдын зохиолыг хулгайлах, дээрэм, тонуул, зохиогчийн эрхийг зөрчих явдал,зохиолчийн эрхийг зөрчих явдал,з-ийн эрхийг зөрчих явдал
289. plunge - үсэрч орох, автах, шумбах, шумбуулах, дүрэх, шаах, шигтгэх, зоох, цойлох, өрөнд орох, тасрах
290. policy - бодлого, даатгал, улс төр, улс төрийн бодлого, даатгалын гэрээ,у/төрийн бодлого
291. poll - сонголт, сонголтын дүн, хүлээн авах, сонгогчдын нэрс, бүртгэл санал өгөх, сонгууль, санал агуулга, санал хураах, тайрах
292. portrayal - хөрөг зурах, дүрслэл
293. potent - хүчтэй, чадалтай, хүчирхэг, сүр хүчтэй, хүч чадалтай, хүчтэй үйлчилдэг, үнэмшилтэй, баталгаатай, итгэлтэй
294. precipitation - чийг, уналт, буулт, буурал, хурдан байх, эрчимтэй байх, тунадас тогтох, тунах, хур тунадас орох
295. predicament - бэрхшээлтэй явдал, бэрхшээл, хүндрэл
296. prejudiced - biased, having preconceived opinions, predisposed to a particular viewpoint
297. prestige - нэр алдар, нэр төр, алдар нэр, нэр хүнд
298. prevailing - зонхилсон, давамгайлсан, ноёрхсон, дэлгэрсэн, түгсэн, тарсан, тархсан
299. prevalent - ихэнхи, олонхи, давуу, зонхилсон, өргөн дэлгэрсэн
300. privileged - эрх ямбатай, давуу эрхтэй, эрх дархтай
301. procedure - үйлдэмж, дэд программ, журам, ёс, үйлдлийн төрх, үйлдвэрлэлийн явц,журам дүрэм,хийх арга
302. process - явдал, боловсруулах, процесс, хэрэгт татах, арга, технологийн үйл явц, урсгал, хөдөлгөөн, дуудлага, сэртэн, олжго,олжго /нахиа/
303. prognosis - урьдчилсан мэдээ, урьдчилса дүгнэлт,урьдчилсан дүгнэлт
304. proliferation - rapid multiplication, rapid reproduction; prosperity, rapid growth, instance of thriving
305. promote - дэмжих, тэтгэх, дэвшүүлэх, тушаал/анги дэвшүүлэх, зэрэг нэмэх, хүүгээр нүүх, туслах, урвалыг хурдасгах,урамшуулах,байгуулах
306. proportion - тэнцүүр, тэнцүүлэх, хувь, , харьцаа, пропорци,,,,,,,,
307. proportionately - relatively; in a proportional manner, correspondingly
308. proprietor - эзэн, өмчтөн,өмчлөгч эзэмшигч(э.з)
309. prosper - хөгжих, дэгжих, амжилт гаргах, цэцэглэх, ивээх, өршөөх
310. prototype - original model which serves as an example for later stages or forms; ideal, example, standard; ancestor, primitive form (Biology)
311. proximity - ойр, ойрхон
312. psychic - сэтгэлийн, сэтгэл мэдрэлийн, сэтгэл санааны
313. rank - мөр, зэрэгцүүлэх, зэрэг, эгнээ, , саглагар, тансаг, цол, хэргэм, зэвүүн, бузар, ангилал, зэрэглэл, дээд зиндаан, жагсах, шимт,,,,,,,,
314. rate - төлбөрийн жагсаалт, тариф, чанар, зэрэг, үнэ, үнэлгээ, норм, хувь, коэффициент, хурд, үнэлэх, татвар ногдуулах, ангилах,ангилал,татвар ногд-х,норм(э.з),тавьц(э.з),итгэлцүүр(э.з)
315. ratio - харьцаа, хэмжээ тэгш, пропорци,норм(э.з),тавьц(э.з),итгэлцүүр(э.з),хувийн жин(э.з)
316. realism – реализм
317. rebel - бослого гаргагч, урвагч, урвасан,урвах,бослого гаргах,эсэргүүцэх
318. recede - буцах, доошлох, холдох, зайлах, татгалзах, болих, багасгах, харих, буурах, унах
319. reciprocity - харилцан, бие биедээ, харлцан үйлдэх, харлцан ажиллах, харлцан солилцоо,харилцан үйлдэх,харилцан солилцоо
320. reconciliation - эвсэл, эвлэл, эвлэрэх, эвлэрүүлэх, зохицуулах,зохицуулга(э.з),тохируулга(э.з) reform - засах, залруулах, өөрчлөн байгуулалт, өөрчлөлт, шинэчлэл, өөрчлөх, шинэчлэх, сайжруулах, дахин хийх, шинээр байгуулах, эмхлэх
321. regulate - зохицуулах, тохируулах, цэгцлэх, журамлах
322. relic - үлдэгдэл, үлдэл, ул, мөр, улбаа, шүтээн, нандин юм, шарил, чандар
323. reservoir - цөөрөм, ус хадгалах сан, бэлтгэл, нөөц, хадгалах сав, агуулах
324. residual - үлдэгдэл, зөрөө, үлдсэн
325. resign - чөлөөлөх, татгалзах, болих, огцрох, эвлэрэх
326. resist - эсэргүүцэх, тэсвэрлэх, татах, эсрэг зогсох, тэвчих, биеэ барих
327. retain - хадгалах, байлгах, үлдээх, урих, хөлслөх, санах
328. retrieve - буцаах, сэргээх, агнасан шувууг олж авчрах, буцааж авах, засах, сэлбэх, хуучин хэвд нь оруулах
329. reward - шагнах, шагнал, шан, шан харамж өгөх
330. rigor - хатуу чанга, нарийн нямбай, чичрэх, дагжих
331. rite - ёслол, тайлга
332. ritually - ceremonially, by ritual, through a ceremony or rite
333. roster - нэрс, жагсаалт
334. rotate - эргэх, эргүүлэх, ээлжлэх, солигдох
335. sacrifice - өргөл, тахил, амь үрэгдэгч, золиос, тахил өргөх, тавиг болгох, өргөл болгох, тахих, шүтэх, амиа өгөх
336. safeguard - хамгаалах, харуул, хамгаалалт, нэвтрэх бичиг, хамгаалах төхөөрөмж, баталгаа
337. saga - үлгэр, домог, тууль
338. scandal - гутамшигт ичгүүрт явдал, хэл ам, шившигт явдал, хов жив, хэрүүл шуугиан,гутамшигт/ичгүүрт явдал
339. scar - сорви тэмдэг, шарх, сорви, сорви үлдэх/тогтох,сорви тогтох
340. secular - шашны бус, хар, ертөнцийн, төрийн, зууны, эриний
341. seep - нэвтрэх, нэвчих, урсах, гоожих, шүүрэх
342. seize - барих, баривчлах, буулгаж авах, эзлэх, булаан авах, хураах, ойлгох, ухаарах
343. self-perpetuating - eternalize, make perpetual, make everlasting; preserve from extinction
344. sentiment - сэтгэл, мэдрэхүй, мэдрэмж, уян сэтгэл, нялуун зан
345. sequence - дэс дараа, залгамжлал, дараалал, үр дагавар, уршиг
346. severely - чанга, хатуу, ширүүн, хүнд, хэцүү, бэрх, ноцтой, айхавтар
347. shame - ичгүүр, гутамшиг, ичээх, шившиг, гутаах, шившиг болгох
348. shrink - агчих, агших, зайлах, зайлсхийх, бултах, ойх, жихүүрхэх
349. shuttle - замаг, онгоц, холхих /урагшаа, хойшоо/,холхих(урагшаа,хойшоо)
350. sibling - brother or sister, one who has the same parents as another person
351. simulation - бааш, маяг
352. skit - элэглэл, хошин шог
353. smuggle - контрабанд хийх, хулгайгаар бараа хил давуулах, хулгайгаар зөөх,хулгайгаар бараа хил/д-х
354. solar - наран, нарны
355. sole - ганцхан, цорын ганц, ул, тавхай, уллах, улдах
356. solidarity - эв санааны нэгдэл
357. source - уг, эх, үүсгэл, язгуур угсаа, язгуур, уг сурвалж, эх үүсвэр, уг булаг, булаг шанд, эхлэл, тулгуур бичиг
358. spectrum - спектр, солонго
359. stable - бат бэх, тогтвортой, баттай, бат бөх, байнгын, тогтмол, морь хаших,малын хашаа,морины хашаа,пүнз
360. status quo - current situation
361. stigmatize - гутаах, бузарлах
362. strategic - стратеги, стратегийн, чухал, шуурхай
363. striking - arresting, noticeable, tending to draw attention
364. structure - байгууламж, бүтэц, байгуулалт, барилга
365. subsidy - мөнгөн тэтгэмж, татаас
366. subtly - in a subtle manner
367. surveillance - хяналт, шалгалт, ажиглалт
368. survive - амьдрах, хоцрох, үлдэх, тэсэх
369. suspect - сэжиглэгдэгч, хардах, сэрдэх, сэжиглэх, тээнэгэлзэх, эргэлзэх, сэжиг бүхий, эргэлзээ төрүүлсэн,таамаглах
370. suspend - өлгөх, зогсоох, болиулах, дүүжлэх, зүүх, түр зогсоох, хойшлуулах, түр огцруулах, түр зайлуулах
371. suspicious - сэжигтэй, сэжиглэмээр, , сэжиг бүхий
372. symbolic - of or pertaining to a symbol; characterized by the use of symbols; representative, allegorical, figurative
373. tangible - барьж болох, баримттай, үнэн, тэмдээрэхүйц, тэмдээтэй, бодит үнэн, мэдэгдэхүйц
374. terminal - төгсгөлийн, хамгийн сүүлчийн, , эцсийн буудал, төгсгөлийн үг, улирлын шалгалт, эцсийн, сүүлчийн,,
375. tolerate - тэсвэрлэх, хүлцэх, тэсэх, тэвчих, даах, зөвшөөрөх
376. trend - хандлага, зүглэл, хандах, зүглэх, чиг, чиг хандлагатай байх, чиглэх, хазайх,чиг/хандлагатай байх
377. trigger - бууны гох, оньс дэгээ, үүсэх, гох, оньс, дэгээ
378. unleash - уяанаас нь тавих, дураар нь тавих
379. unmask - багаа авах, үнэн дүрээ илрүүлэх, багий нь хуулах, илчлэх
380. vanish - устах, үгүй болох, гулгалт, алга болох
381. vanity - нэрэлхэг, хоосон, , нэрэлхүү зан, талаар хэрэг
382. vein - судас, судал, ширхэг, авьяас, сонирхол
383. verdict - шийтгэл, тогтоол, ялын тогтоол, санал бодол
384. versus – эсрэг
385. vestige - ор, тэмдэг, ул мөр, шинж тэмдэг
386. villainy - хорлол, өөдгүй явдал
387. violation - хорлол, өөдгүй явдал
388. vitriolic - of or pertaining to vitriol; bitingly sarcastic; resembling glassy metallic sulphate
389. vulnerable - халдаж болом, хорлож болом, эмзэг
390. willing - дуртай, дуртайгаар, бэлэн, сайн дурын, хичээнгүй, мэриймтгий, номхон, дуулгавартай
391. witness - гэрч, нүдээр үзэх, гэрч болох, нотлох, гэрчлэх баримт, нотолгоо, гэрчлэх, мэдүүлэх, нүдээрээ үзэх, батлах
392. working class - ажиллагч, ажлын, ажиллагаа, ажил, үйл ажиллагаа, ашиглалт, боловсруулалт, хөдөлмөрийн
393. wound - шарх, шархдах, гомдол, шархдуулах, wind-г хар,/wind-г хар/,wind-г харах
394. zeal - хөөрөлхөх, урам зориг, хичээл зүтгэл, чармайлт

Эх сурвалж: sorgog.mn

 

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд news.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бүртгэгдээгүй байна